วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Green Curry Paste (Nam Prik Ghang Khaew Hwan)

Green Curry Paste (Nam Prik Ghang Khaew Hwan)
IngredIents :
15 large green hot chilies
3 shallots, sliced
9 cloves garlic
1 teaspoon finely sliced galangal
1/2 teaspoon finely sliced kaffir lime rind
1 teaspoon chopped coriander root
5 peppercorns
1 teaspoon roasted coriander seeds
1 teaspoon roasted cumin
1 teaspoon salt
1 teaspoon shrimp paste
Preparations
1. Combine coriander seeds, cumin and peppercorn in a mortar, pound well. Transfer to a bowl and put aside
2. Pound hot chilies and salt together well. Add the remaining ingredients except shrimp paste, pound until mixed well.
3. Add the cumin mixture and shrimp paste, continue pounding until smooth and fine.
Green Curry Paste : Always use for cooking Green Curry dish such as famous Thai dish : Green Curry Chicken.

ไม่มีความคิดเห็น: